Vnitřní řád

ke stažení ve formátu *.pdf  

 

 

čl. 1 – Základní ustanovení

a)      Tento Vnitřní řád SSK V Chaloupkách určuje vnitřní pravidla pro zajištění činnosti SSK.

b)     SSK je registrován na ČSS, proto se na jím pořádané závody zapsané do Kalendáře akcí ČSS a na jeho členy, čekatele na pozici člen, čestné členy a hosty registrované v ČSS, kteří o těchto závodech způsobí škodu, vztahuje pojištění. Je na uvážení osob registrovaných v SSK bez registrace v ČSS, zda se nechají pojistit individuálně.

čl. 2 – Podmínky pro vznik členství a hostování v SSK

a)      Druhy členství jsou následující:

1)              Člen (člen registrovaný na ČSS pod SSK 0134).

2)              Čekatel na pozici člen (osoba ve zkušební lhůtě).

3)              Host pracující (osoba registrovaná na ČSS pod SSK jiným než 0134, registrovaná u jiné střelecké organizace či neregistrovaná), s povinností odpracovat stejný počet brigádnických hodin jako řádní členové a čekatelé. Host nemá hlasovací právo na členské schůzi SSK.

4)              Host platící (osoba registrovaná na ČSS pod SSK jiným než 0134, registrovaná u jiné střelecké organizace či neregistrovaná), bez povinnosti odpracovat brigádnické hodiny. Host nemá hlasovací právo na členské schůzi SSK.

5)              Čestný člen

b)     Noví čekatelé na pozici člen a host jsou do SSK přijímáni na zkušební dobu 2 let; členská schůze po uplynutí zkušební doby rozhodne o dalším setrvání čekatele v klubu podle toho, jak plní své povinnosti uvedené v čl. 6 stanov. V případě neplnění těchto povinností může členská schůze rozhodnout o prodloužení čekatelské lhůty, či vyloučení čekatele. Rozhodne-li členská schůze po uplynutí zkušební lhůty o setrvání dotyčné osoby v SSK, stává se tato členem SSK. V případě hostování rozhoduje o setrvání, popřípadě vyloučení dotyčné osoby v SSK Výbor.

 

čl. 3 – Základní povinnosti osob registrovaných v SSK

c)      Zapisovat svůj příchod i odchod při každé návštěvě střelnice do „Knihy návštěv“ a to i v případě, že po tuto dobu nestřílela. V případě střelby zapsat též ráži použité zbraně (ní) a číslo (a) stavu (ů). (platí i pro kategorii čestných členů a hostů)

d)     Udržovat v celém areálu střelnice pořádek a případně zjištěné nedostatky zapsat do „Knihy návštěv“. (platí i pro kategorii čestných členů a hostů)

e)      V případě použití obsahu lékárničky zapsat toto do přiloženého sešitu s uvedením důvodu. (platí i pro kategorii čestných členů a hostů)

čl. 4 – Členské a klubové příspěvky

a)      Nejpozdější termín pro zaplacení členských příspěvků ČSS a klubových příspěvků je 31. 1. každého roku. Klubové příspěvky je možné po domluvě s výborem SSK zaplatit v jiném termínu či ve splátkovém kalendáři.

b)     U osob registrovaných v SSK – studentů, seniorů od 65 let věku a invalidních důchodců – se klubové příspěvky snižují na ½. Tuto skutečnost dokládají předložením potvrzení či jiného dokladu hospodáři nebo jinému členu výboru SSK před nebo při úhradě příspěvku.

c)      Nově přistoupivší čekatelé na pozici člen platí příspěvky ve stejné výši jako členové.

d)     Děti do 15 let platí 1000,- Kč za rok.

e)      U platících hostů se klubové příspěvky zvyšují násobkem 2. (tento násobek se nepoužije u členů SSK č. 0121)

f)       Pracující hosté platí příspěvky ve stejné výši jako členové.

g)      V případě ukončení členství (ať již z vlastního rozhodnutí, nebo z rozhodnutím výboru/členské schůze) se zaplacené příspěvky nevrací.

čl. 5 – Organizace brigád a ostatních akcí

(neplatí pro kategorii platících hostů)

 

a)      Hromadné brigády, jejich náplň a datum konání určuje výbor SSK, přičemž tyto údaje musí dát na vědomí osobám registrovaným v SSK minimálně 2 týdny před stanoveným termínem. Neúčast s uvedením důvodu je každá osoba registrovaná v SSK povinna předem oznámit výboru SSK.

b)     Individuální úkoly přiděluje výbor SSK zároveň s určením termínu dokončení. Tento termín nesmí být kratší 2 týdnů od data zadání úkolu. Zveřejňování těchto úkolů se provádí k 15. a poslednímu dni kalendářního měsíce. Důvody mající za následek nesplnění zadaného úkolu v daném termínu je osoba registrovaná v SSK povinna oznámit výboru SSK, a to před termínem, do něhož měl být úkol splněn.

c)      Za rovnoměrné rozdělování úkolů mezi osoby registrované v SSK odpovídá výbor SSK.

d)     Úkoly při organizaci a přípravě akcí pořádaných SSK určuje výbor SSK dle zásad bodů a) – c) tohoto článku.

e)      Nákup potřebného materiálu k vykonání zadaných úkolů zajišťuje výbor SSK.

f)       Členové, čekatelé na pozici člena SSK a pracující hosté jsou povinni odpracovat na střelnici určitý počet brigádnických hodin ročně (obvykle 13 hodin), které určí výbor SSK na daný rok (senioři od 65 let věku a invalidní důchodci pak ½). Do těchto hodin se započítává i prokázaná činnost pro SSK vykonaná mimo střelnici. Nezapočítává se sekání trávy na přidělených stavech. Neodpracované brigádnické hodiny lze převést do dalšího roku v případě, že osoba registrovaná v SSK neukončí členství/ čekatelství.

g)      Mládež do 15 let nemá povinnost sekat trávu, ani odpracovat daný počet brigádnických hodin.

h)     Počet odpracovaných hodin, náplň práce a datum odpracování je osoba registrovaná v SSK povinna zapsat do „Knihy brigád“ a stvrdit tuto skutečnost svým podpisem.

i)       Za každou neodpracovanou hodinu zaplatí osoba registrovaná v SSK do rozpočtu SSK částku ve výši 150,- Kč. Tato částka se platí do konce února dalšího roku.

j)       Po předložení písemné žádosti s odůvodněním mohou být brigádnické hodiny členu nebo čekateli na pozici člen odpuštěny. O odpuštění brigádnických hodin dotyčné osobě rozhoduje výbor SSK.

čl. 6 – Využití střelnice

a)      Osoba registrovaná v SSK má možnost po předchozím souhlasu výboru SSK a dodržení jeho podmínek využít prostorů střelnice k soukromým účelům (oslavy apod.)

čl. 7 – Informovanost osob registrovaných v SSK

a)      Veškeré informace týkající se činnosti SSK, brigád a ostatních akcí, předává výbor SSK osobám registrovaným v SSK na členských schůzích, prostřednictvím k tomuto účelu zřízených vývěsek v prostorách střeliště a prostřednictvím zpráv zasílaných na jejich e-mailové adresy.

čl. 8 – Závěrečná ustanovení

a)      Tento „Vnitřní řád“ Sportovně střeleckého klubu V Chaloupkách byl schválen členskou schůzí 2016, platí společně se stanovami SSK V Chaloupkách a doplňuje jejich ustanovení.

b)     Každá osoba registrovaná v SSK je odpovědná za včasné seznámení se s těmito informacemi.