Stanovy

ČSS, z.s. - SSK V Chaloupkách

Pobočný spolek, reg.č. 0134

(dále jen "stanovy" a "SSK")

ke stažení ve formátu *.pdf  

Čl. 1 – Základní ustanovení

Čl. 2 – Orgány SSK

Čl. 3 – Hospodaření SSK

Čl. 4 – Podmínky pro vznik členství a hostování

Čl. 5 – Čestné členství

Čl. 6 – Základní práva a povinnosti osob registrovaných v SSK

Čl. 7 – Členské a klubové příspěvky

Čl. 8 – Přístup do prostorů střelnice, výdej klíčů

Čl. 9 – Ukončení členství a hostování

Čl. 10 – Zánik občanského sdružení

Čl. 11 – Závěrečná ustanovení


 

Čl. 1 – Základní ustanovení

a)      Tyto stanovy jsou závazné pro všechny osoby registrované v SSK (členy, čekatele na pozici člen, čestné členy a hosty SSK).

b)     Spolek má název ČSS, z.s. -  SSK V Chaloupkách.

c)      Spolek je pobočným spolkem hlavního spolku – Českého střeleckého svazu, z.s.

d)     Sídlo SSK je U Kněžské louky 2152/20, 130 00  Praha 3.

e)      SSK V Chaloupkách je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením §228 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. o sdružování občanů a má plnou právní subjektivitu jako právnická osoba. Jeho IČ je 65997743.

f)       Spolek sdružuje sportovní střelce a provozuje sportovně střeleckou činnost. SSK umožňuje osobám v něm registrovaným a ostatním zájemcům střelecký trénink, pomáhá při dalším teoretickém vzdělávání, seznamování s platnými právními předpisy. Pro kontrolu výkonnosti pořádá klubové soutěže a také závody, které jsou zařazeny do celostátního kalendáře Českého střeleckého svazu. Svoji činnost zaměřuje také na popularizaci střeleckého sportu v široké veřejnosti, od práce s mládeží až po akce určené dospělým zájemcům. Pro tyto akce využívá mimo jiné vlastního pozemku se zázemím, které je zasazeno v rozsáhlé oblasti zeleně. Péče o zeleň a o ochranu přírody a krajiny je nedílnou součástí aktivit SSK.

Čl. 2 – Orgány SSK

a)      Orgány SSK jsou

1.               členská schůze

2.               výbor SSK (předseda, místopředseda, jednatel a hospodář)

3.               revizor

b)     Za SSK vystupují, jednají a podepisují samostatně předseda, místopředseda, jednatel a hospodář.

c)      Nejvyšším orgánem SSK je členská schůze, kterou tvoří všichni členové a čestní členové SSK.

1.               Členskou schůzi svolává výbor SSK 2x ročně. V době mezi členskými schůzemi řídí SSK výbor SSK.

2.               Členské schůze se musí účastnit vždy minimálně dva členové výboru SSK.

3.               Rozhodnutí je přijato, odhlasuje-li jej nadpoloviční většina přítomných členů.

4.               Čekatelé na pozici člen a hosté nemají hlasovací právo.

d)     Členská schůze:

1.               rozhoduje o základních otázkách činnosti SSK,

2.               rozhoduje o nakládání s majetkem SSK,

3.               rozhoduje o návrzích na změnu a o změnách stanov SSK,

4.               schvaluje rozpočet SSK a výši členských příspěvků,

5.               volí a odvolává členy výboru SSK a revizora,

6.               přijímá a vylučuje členy, čekatele na pozici člen, čestné členy a hosty,

7.               rozhoduje o udělení a zrušení čestného členství,

8.               rozhoduje o zrušení občanského sdružení,

9.               rozhoduje o záležitostech, o kterých nerozhoduje jiný orgán SSK.

e)      Ze zasedání členské schůze se pořizuje zápis, který podepisuje zástupce výboru SSK. Zápisy ze členských schůzí jsou osobám registrovaným v SSK k dispozici na nástěnkách v prostoru střeliště, na internetových stránkách SSK a jsou taktéž zasílány na jejich e-mailové adresy, pokud tyto předají předsedovi nebo jednateli SSK.

f)       Výbor SSK je čtyřčlenný a tvoří ho předseda, místopředseda, jednatel a hospodář. Výbor může být rozšířen o další členy s hlasem poradním. Funkční období členů výboru SSK je pětileté. Člen výboru může být po uplynutí tohoto období znovu zvolen.

g)      Členem výboru SSK může být zvolen zletilý a plně právně způsobilý člen.

h)     Funkce člena výboru SSK zaniká vzdáním se funkce, odvoláním členskou schůzí, zánikem členství nebo úmrtím člena.

i)       Výbor SSK je usnášeníschopný, pokud se na jeho zasedání sejdou 3 jeho členové. K přijetí návrhu je nutná nadpoloviční většina hlasů přítomných členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího (předsedy SSK).

j)       Výbor SSK:

1.               navrhuje členské schůzi přijetí a vyloučení osob ve všech kategoriích členství,,

2.               nakládá s majetkem SSK dle rozhodnutí členské schůze,

3.               je oprávněn provést jednorázovou investici do 15 000,- Kč a za půl roku celkovou investici do 30 000,- Kč,

4.               rozhoduje o návrzích členské schůze,

5.               má kompetenci přijímat předpisy v souladu se stanovami.

k)     Ze zasedání výboru SSK se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající spolu s dalším členem výboru. Zápisy ze schůzí výboru jsou osobám registrovaným v SSK k dispozici na nástěnkách v prostoru střeliště a jsou taktéž vyvěšovány na klubový web.

l)       Statutárním zástupcem SSK je předseda. Předseda řídí činnost výboru SSK, jeho zasedání a zasedání členské schůze. Jedná s organizacemi a institucemi. V případě nepřítomnosti předsedy přebírá jeho povinnosti místopředseda, případně jiný člen výboru pověřený výborem.

m)   Statutárním zástupcem SSK pro styk s fyzickými a právnickými osobami je jednatel SSK.

n)     Kompetence hospodáře a revizora jsou dále popsány v čl. 3 těchto stanov.

Čl. 3 – Hospodaření SSK

a)      SSK je právnickou osobou způsobilou nabývat majetek, vlastnit ho a hospodařit s ním v souladu s platnou legislativou.

b)     S majetkem SSK hospodaří výbor SSK, který je vázán rozhodnutím členské schůze. Výbor SSK předkládá členské schůzi na jejích zasedáních zprávu o hospodaření SSK schválenou revizorem.

c)      SSK získává finanční prostředky z:

1.               členských příspěvků a neodpracovaných brigádnických hodin,

2.               darů, grantů a dotací,

3.               nakládání s majetkem SSK,

4.               ostatních příjmů.

d)     Výdaje SSK tvoří:

1.               opravy majetku SSK

2.               organizace sportovně střeleckých akcí

3.               zabezpečení majetku SSK (pojištění střelnice apod.) a provozu střelnice pro střelecký trénink a sportovní akce

4.               ostatní činnosti

e)      Mimo výbor SSK je ustanoven revizor, který dohlíží na dodržování stanov a nakládání s financemi.

f)       Revizorem může být zvolen zletilý a plně právně způsobilý člen, který je registrován v SSK déle než 1 rok. Revizor nesmí být zároveň členem výboru SSK. Funkční období revizora je pětileté. Po jeho uplynutí může být znovu zvolen. Funkce revizora zaniká vzdáním se funkce, odvoláním členskou schůzí, zánikem členství nebo úmrtím člena.

g)      Hospodář SSK projednává finanční položky hospodaření SSK s výborem SSK. Sleduje změny v legislativní úpravě hospodaření SSK.

Čl. 4 – Podmínky pro vznik členství a hostování

a)      Stanovy umožňují tyto druhy členství v SSK:

1.               člen (člen registrovaný na ČSS pod SSK 0134)

2.               čekatel na pozici člen (osoba ve zkušební lhůtě)

3.               host (osoba registrovaná na ČSS pod SSK jiným než 0134, registrovaná u jiné střelecké organizace či neregistrovaná)

4.               čestný člen (členství udělované za podmínek čl. 5)

b)     Noví čekatelé na pozici člen jsou do SSK přijímáni na zkušební dobu 2 let; členská schůze po uplynutí zkušební doby rozhodne o dalším setrvání čekatele v klubu podle toho, jak plní své povinnosti uvedené v čl. 6 stanov. V případě neplnění těchto povinností může členská schůze rozhodnout o prodloužení čekatelské lhůty, či vyloučení čekatele. Rozhodne-li členská schůze po uplynutí zkušební lhůty o setrvání dotyčné osoby v SSK, stává se tato členem SSK.

c)      Věk min. 12 let u čekatelů na pozici člen, min. 15 let u hostů.

Čl. 5 – Čestné členství

a)      Pro kategorii čestných členů platí pouze ustanovení tohoto článku.

b)     Čestné členství uděluje výbor SSK ve výjimečných případech, kdy se daná osoba zvlášť výrazným způsobem zasadí o prospěch SSK, či jinak napomůže v jeho další činnosti.

c)      Čestný člen je zproštěn povinností danými těmito stanovami vyjma čl. 6 body b) 4. – 7., a dále body b) 10. – 14.

d)     Přístup na střelnici, včetně střelby (je – li držitelem zbrojního průkazu), má čestný člen v rozsahu osoby registrované v SSK.

e)      Čestné členství se ruší vlastním rozhodnutím čestného člena, případně rozhodnutím členské schůze v důsledku porušení čl. 9 body a) 5. – a) 9. Proti zrušení čestného členství je možno se odvolat. Odvolání projedná nejbližší členská schůze.

f)       Na čestné členství není právní nárok.

Čl. 6 – Základní práva a povinnosti osob registrovaných v SSK

a)      Každá osoba registrovaná v SSK má zejména tato práva:

1.               Účastnit se činnosti orgánů SSK a získávat o jejich činnosti informace.

2.               Podílet se aktivně na činnosti SSK.

b)     Každá osoba registrovaná v SSK má zejména tyto povinnosti:

3.               Platit ve stanovené době členské a klubové příspěvky. Po dohodě s výborem SSK je možné domluvit se na změně termínu zaplacení klubových příspěvků, či splátkovém kalendáři.

4.               Svým podpisem stvrdit seznámení s těmito stanovami, provozním řádem střelnice SSK, vnitřním předpisem dle zák. 119/2002 Sb. a dalšími předpisy SSK a bezvýhradně ustanovení vyjmenovaných dokumentů dodržovat. U členů mladších 18 let se vyžaduje podpis zákonného zástupce.

5.               Svým podpisem stvrdit souhlas k nakládání s osobními údaji funkcionáři SSK.

6.               Zúčastňovat se členských schůzí, případně svoji neúčast předem omluvit u výboru SSK.

7.               Respektovat a plnit rozhodnutí členské schůze a výboru SSK.

8.               Odpracovat daný počet brigádnických hodin; v opačném případě zaplatit stanovený poplatek za neodpracované brigádnické hodiny. Na dodržování odpracování stanoveného počtu brigádnických hodin dohlíží a na konci roku je vyhodnocuje výbor.

9.               Aktivně se podílet na organizaci a přípravě akcí pořádaných SSK

10.           Členové a hosté mladší 18 let mohou navštěvovat střelnici za účelem střelby pouze v doprovodu správce střelnice, jenž připojí svůj podpis do „Knihy návštěv“ k podpisu člena nebo hosta.

11.           Informovat výbor SSK o změnách osobních údajů do 10 kalendářních dnů poté, co nastanou.

12.           Bezodkladně nahlásit zbrojíři SSK výměnu zbrojního průkazu (číslo ZP, platnost ZP, skupiny ZP), případně ukončení jeho platnosti, a změnu trvalého bydliště. Kompetence zbrojíře jsou dále popsány ve „Vnitřním předpisu Sportovně střeleckého klubu V Chaloupkách“, čl. 2.

13.           Pravidelně se seznamovat s informacemi výboru SSK.

Čl. 7 – Členské a klubové příspěvky

a)      Výši členských a klubových příspěvků, počet brigádnických hodin na příští rok a navýšení za neodpracované brigádnické hodiny stanovuje a oznamuje výbor SSK s ohledem na potřeby SSK a to nejpozději k 30. 11. každého roku.

Čl. 8 – Přístup do prostorů střelnice, výdej klíčů

a)      Do prostorů střelnice SSK mají přístup osoby registrované v SSK splňující podmínky dané těmito stanovami.

b)     Pořizování kopií klíčů a přístupových kódů a půjčování klíčů je zakázáno. Při zjištění porušení tohoto zákazu, nebo ztrátě klíče(čů) je osoba registrovaná v SSK povinna uhradit nákup nového zámku(ků) a pořízení kopií klíče(čů) v počtu 1,2 násobku klíčů, v dané době osobám registrovaným v SSK vydaných.

c)      Výdej klíčů osobám registrovaným v SSK je možný po splnění podmínek daných těmito stanovami. Převzetí každého klíče a souhlas s finanční náhradou při ztrátě je daná osoba povinna potvrdit svým podpisem. Čekatel na pozici člen má přístup na střelnici za účelem střeleckého tréninku pouze se správcem střelnice. Čekatel má klíče od střelnice s výjimkou klíče od klubovny. Výjimky řeší individuálně výbor SSK.

Čl. 9 – Ukončení členství

a)      Důvody k ukončení členství a jsou tyto:

1.               Vlastní rozhodnutí osoby registrované v SSK.

2.               Nezaplacení členských a klubových příspěvků, včetně nezaplacení poplatků za neodpracované brigádnické hodiny, ve stanoveném termínu.

3.               Nesplnění přidělených úkolů.

4.               Vyloučení čekatele na pozici člen ve zkušební lhůtě v důsledku porušení čl. 9.

5.               Porušení ustanovení provozního řádu střelnice.

6.               Půjčení klíčů od střelnice osobám neregistrovaným v SSK.

7.               Nezdvořilé chování k ostatním osobám registrovaným v SSK.

8.               Chování osoby registrované v SSK se neslučuje se zájmy SSK.

9.               Opakované porušování ostatních povinností vyplývajících z těchto stanov (porušování povinností projedná výbor klubu a svůj návrh předloží členské schůzi).

b)     Proti vyloučení je možno se odvolat. Odvolání projedná nejbližší členská schůze.

c)      Členské příspěvky se nevracejí ani v případě ukončení členství ze strany osoby registrované v SSK, ani v případě ukončení členství ze strany SSK.

d)     Na členství není právní nárok.

e)      Členská schůze je povinna uvést důvod vyloučení člena, čestného člena.

Čl. 10 – Zánik SSK

a)      SSK zaniká v případě, že se pro jeho zánik vysloví nejméně dvě třetiny všech členů SSK v rámci hlasování členské schůze.

b)     Zánik SSK oznámí pověřený člen výboru SSK ČSS a OŘ PČR.

c)      O naložení s majetkem SSK rozhodují členové SSK. Likvidátor rozdělí finanční hotovost a materiál poměrným dílem mezi členy organizace.

Čl. 11 – Závěrečná ustanovení

a)      Každá osoba registrovaná v SSK je odpovědná za včasné seznámení s těmito stanovami.

b)     Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 4.2. 2016  a nabývají účinnosti dne 4. 2.2016.